Personuppgiftspolicy


Att skydda våra användares integritet de personuppgifter vi behandlar är av högsta vikt för oss på Club Marketing and Management Services AB.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar användares personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen? I samband med våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om användares namn, e‑postadress och telefonnummer. Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna hjälpa användare att svara på frågor om våra tjänster, ingå avtal, och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna, om du samtycker till detta, för att informera dig om nyheter som kan intressera dig och vidareutveckla vår verksamhet.

Personuppgifterna behandlas för
• förberedelse och administration av den berörda tjänsten (t.ex. vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning); samt
•fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering). Personuppgifterna behandlas även med stöd av våra berättigade affärsintressen som underlag för
• marknads- och kundanalyser;
• affärsuppföljning;
• affärs- och metodutveckling (t.ex. utveckling av cms-team.com hemsida,
samt
• marknadsföringsändamål (om kunden inte begärt direktreklamspärr hos oss).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling med stöd av våra berättigade affärsintressen.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Club Marketing and Management Services AB externa leverantörer (så som IT-leverantörer och leverantörer för betallösningar) i den mån det behövs för att administrera och genomföra den berörda tjänsten. Vi kan komma att dela personupgifterna till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, (så som leverantörer av CRM system, inkassobolag, kreditmarknadsbolag, banker, och tryckerier. Endast personer hos Club Marketing and Management Services AB som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Club Marketing and Management Services AB har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Club Marketing and Management Services AB sparar dina personuppgifter så länge du är medlem/ansluten hos Club Marketing and Management Services AB. Därefter sparas dina personuppgifter som längst under 6 månader, om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Dina rättigheter
Club Marketing and Management Services AB, 556551-3156 Kopparbergsvägen 6 72212 Västerås är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag. Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår skriva till Club Marketing and Management Services AB och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om du vill är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du är missnöjd över hur Club Marketing and Management Services AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Club Marketing and Management Services AB personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Club Marketing and Management Services AB på info@cms-sweden.com eller per brev till adressen ovan.